Udstillerbetingelser

Betingelser for udstillere til Dansk Markdemo

Betalingsbetingelser

Standlejen faktureres midt i april. Ved tilmelding efter den 1. maj 2023 faktureres hele standlejen umiddelbart efter tilmelding med betalingsfrist 10 dage. Ved for sen indbetaling beregnes renter.

Tilmelding

Af hensyn den videre planlægning, vil vi gerne have en tilmelding inden udgangen af marts, og standene fordeles efter først til mølle. Tilmeldingsfristen er senest den 6. juni 2023. Tilmeldingen er bindende ved indsendelse af tilmeldingsskemaet. Afmelding skal foretages skriftligt inden den 1. maj 2023 mod betaling af 50 % af standlejen.

Bemanding og reklamering

Standene må bemandes med firmaets egne medarbejdere. Det er kun tilladt at være repræsenteret med medarbejdere fra andre firmaer, hvis disse er forhandlere af de udstillede mærker. Der må ikke ved skilte eller lignende reklameres for andre firmaer eller for produkter, som ikke normalt forhandles af det udstillende firma. Dette gælder dog ikke, hvis produktleverandøren selv udstiller på Dansk Markdemo. Overtræder man ovenstående, vil man blive faktureret for ekstra standleje.

Demokørsel på messen

Der er mulighed for demokørsel på egen stand. Man kan selv sørge for at den foregår forsvarligt, hvis der er brug for afskærmning kan det lejes ved at kontakte Tovholder.

Ansvar og erstatning

Udstillerne har ansvaret for de udstillede genstande gældende for både tyveri og skader. Ansvaret omfatter også skader på udstillingsarealet eller udstillingsværtens ejendom. Bemærk, at under udstillingen påhviler det udstillerne at overholde gældende arbejdsmiljøregler. Ved demonstrationer af maskiner og redskaber skal gældende sikkerhedsforskrifter ligeledes overholdes. Det er op til udstiller at sørge for forsikring i forbindelse med transport, håndtering og udstilling, og alle kørende enheder skal være ansvarsforsikret.

Parkering

Parkering af biler og andet der ikke ind går i udstillingen, skal ske på de markerede parkerings områder. Al kørsel kan kun foregå på anviste veje.

Åbningstider

Udstillingen er åben tirsdag den 13. juni fra kl. 9-20 og onsdag 14. juni 2023, fra kl. 9-16.

Opstilling

Udstillingsområdet er åbent for opstilling fra mandag den 12. juni i tidsrummet fra kl. 7 til 20.

Vagtordning

Udstillingsområdet vil uden for udstillingens åbningstid blive bevogtet af vagtselskab. Bevogtningen sker fra mandag den 12. juni kl. 18. til torsdag den 15. juni 2023 kl. 7.

Nedtagning

Nedtagning må først påbegyndes onsdag den 14. juni kl. 16.00. Området skal være ryddet senest fredag den 16. august kl. 15. Udstillernes forsikring skal dække risikoen for hærværk, tyveri og lignende i hele perioden fra opstilling til afhentning. Alle udstillere skal selv forsikre deres udstyr i forhold til transport samt af- og pålæsning.

Aflevering af udstillingsarealer

Arealerne skal afleveres opryddet og harvet (i minimum 10 cm. dybde)/pløjet, og hvis pløjet skal den sidste fure jævnes med et træk eller to med en harve.. Der vil være opstillet containere til affald. Hvis retablering og oprydning efter udstillingsledelsens skøn ikke er udført, har Dansk Maskindemo ret til at foretage retablerings- og rengøringsarbejder for udstillerens regning.

Installationer

Der opstilles fuld service toiletter på området. El-installationer til standene påbegyndes ugen før, men kan først forventes færdige dagen før udstillingen åbner. Pris for el på standen er kr. 1.500,- (230V – 13A)